Ängskyrkogården

 

Söndrum, Söndrum-Vapnö församling

Invigd 2017

Ritad och projekterad av Svensk kyrkogårdskultur/PARK i Syd

 

Med befintliga gravplatser vid Söndrum kyrka nästan fullbelagda så bestämde sig Söndrum-Vapnö församling att utlysa en tävling för en ny kyrkogård. Fyra arkitekter bjöds in till att skissa upp vars ett förslag. Pål Reijer var en av de inbjudna arkitekterna, och Ängskyrkogården blev det vinnande förslaget. Med utgångspunkt i platsen ritade Pål en kyrkogård som tar till vara på ängens kvaliteter. Den nya kyrkogården vid Söndrum kyrka har en tydlig nordlig riktning, med utblick över ängslandskapet och de för platsen karakteristiska stengärdena. Kyrkogården har utformats som tre cirklar, vilka kan utvidgas i tre etapper efter hand som behovet av nya gravplatser ökar. Materialvalet har också en lokal anknytning. Hallandiagraniten, som endast bryts ett par mil bort, är rikligt representerad på kyrkogården. Såväl markbeläggning som urnutlämningsrum och murar är uppförda i den halländska röda graniten. Den viktigaste förutsättning bakom Ängskyrkogården har dock varit att möta församlingens behov. Därför har olika gravskick ritats in såsom kistgravplatser, askgravplatser, urngravplatser samt det med mer ovanliga gravskicket kistgravlund.